Subgenus – Hapturosaurus

Varanus boehmi

Varanus boehmi

Varanus boehmi

Varanus boehmi